AKREDITOVANÉ ŠKOLIACE STREDISKO

 

Naše akreditované školiace stredisko vám  ponúka odborné školenia v oblasti bezpečnosti zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi, technických zariadení a ostatných odborných školeniach.

 

 1. Školenia o bezpečnosti pri práci (BOZP):
   
 1. Oboznámenie vedúcich zamestnancov o BOZP – vstupné
 2. Oboznámenie vedúcich zamestnancov o BOZP – opakované
 3. Oboznámenie zamestnancov o BOZP – vstupné
 4. Oboznámenie zamestnancov o BOZP – opakované
 5. Vzdelávanie zástupcov zamestnancov pre BOZP
 6. Oboznámenie vodičov z povolania
 7. Oboznámenie vodičov „referentských“ motorových vozidiel
 8. Oboznámenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (bez horolezeckej a speleologickej techniky)

 

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

 

Ktoré povolania spadajú pod práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou?

 

Za práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej techniky sa považujú napr. práce na rebríku alebo na lešení, prípadne inej pomocnej konštrukcii. Takúto činnosť najčastejšie vykonávajú osoby na nasledovných pracovných pozíciách: murári, klampiari, údržbári, opravári, elektrikári, maliari, upratovačky, vodiči nákladných motorových vozidiel a mnoho ďalších.

Od roku 2005 v MIROMAX-e vykonávame školenie osôb vykonávajúcich práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej horolezeckej alebo speleologickej techniky. Školenia vykonávajú naši odborní lektori, ktorí majú v tejto oblasti niekoľkoročné skúsenosti.

 

Čo je cieľom školenia?

 

Cieľom školenia je zúčastnených oboznámiť o bezpečných pracovných postupoch pri prácach na rebríku, na lešení, prípadne pomocných pracovných plošinách a informovať ich s predpismi a pravidlami o bezpečnom a správnom používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov.

 

Každý účastník školenia obdrží preukaz, ktorý mu slúži na preukázanie odbornej spôsobilosti na činnosť vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej techniky.
Opakované školenie sa v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) Zbierky zákona 374/1990 vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov.

 

 1. Školenia o ochrane pred požiarmi (OPP):

 

 1. Školenie vedúcich zamestnancov o OPP
 2. Školenie zamestnancov o OPP – vstupné
 3. Školenie vedúcich zamestnancov o OPP – opakované
 4. Odborná príprava členov protipožiarnej hliadky
 5. Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
 6. Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

 

 1. Odborné školenia v oblasti civilnej ochrany (CO):

 

 1. Školenia vedúcich zamestnancov o CO – vstupné
 2. Školenia vedúcich zamestnancov o CO – opakované
 3. Školenia zamestnancov o CO – vstupné
 4. Školenia zamestnancov o CO – opakované
 5. Odborná príprava jednotiek civilnej ochrany

 

 1. Odborné školenia v oblasti technických zariadení:


Základné školenia – získanie odbornej spôsobilosti, opakované oboznámenia, aktualizačná odborná príprava.

 

 1. Výchova a vzdelávanie obsluhy plynových zariadení – obsluha regulačnej stanice plynu, obsluha chladiacich zariadení a ďalšie
 2. Výchova a vzdelávanie obsluhy tlakových zariadení - kuriči, obsluha tlakových nádob stabilných a ďalšie
 3. Výchova a vzdelávanie obsluhy zdvíhacích zariadení - žeriavnici, obsluha pracovných plošín, zvislých posuvných brán a ďalšie
 4. Výchova a vzdelávanie viazačov bremien
 5. Výchova a vzdelávanie revíznych technikov VTZ elektrických, plynových, tlakových

 

 

 1. Ostatné odborné školenia:

 

Základné školenia – získanie odbornej spôsobilosti, opakované oboznámenia, aktualizačná odborná príprava.

 

 1. Výchova a vzdelávanie obsluhy motorových vozíkov
 2. Výchova a vzdelávanie obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
 3. Výchova a vzdelávanie lešenárov

 

 

Aké školenia motorových vozíkov vykonávame?

 

Naša firma MIROMAX vyškolí pracovníkov pre vedenie a obsluhu  motorových vozíkov všetkých tried a druhov podľa STN 26 8805.

Vykonávame nasledujúce školenia:

a) základnú prípravu

b) opakovacie školenie - každých 12 mesiacov

c) rozširovacie školenie    

d) aktualizačnú prípravu - každých 5 rokov


Na konci kurzu sa uchádzač preskúša formou testu z teoretickej časti a záverečnou jazdou z praktickej časti.

 

Po úspešnom absolvovaní kurzu uchádzač obdrží platný preukaz, ako doklad o odbornej spôsobilosti pre obsluhu motorových vozíkov.

 

MIROMAX, s.r.o. © 1994 - 2015.  Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment, pracovná zdravotná služba vo firmách.

Kurzy, školenia, revízie a predaj protipožiarneho tovaru.

 

KONTAKTY * MAPA * O NÁS