BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Vďaka našim opatreniam výrazne znížime riziko vzniku úrazov na pracovisku, čím pre vašich zamestnancov obstaráme bezpečné pracovné podmienky.

Zabránime vzniku možných pokút zo strany inšpektorátu práce. V prípade vysokých pokút je to nemalé šetrenie vašimi finančnými prostriedkami.

 

1. Bezpečnostno-technické služby

 

 

Výrazne znížime riziko vzniku úrazov na pracovisku.

 

Pravidelné školenia zamestnancov v oblasti bezpečnosti zdravia pri práci vedú k prevencii vzniku úrazov na pracovisku.

 

Ak sa aj stane pracovný úraz, šetrenie úrazu ako aj administratívu spojenú s úrazom vykonáme za vás.

 

Poradíme vám.

 

Naša poradenská služba vám radí najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. 

 

Kontaktujte nás pomocou e-mailu alebo telefonicky a nechajte si odborne poradiť.

 

Obava z kontroly zo strany štátneho odborného dozoru je minulosťou.

 

„ Ja sa cítim pred úradmi veľmi sebavedomo. A keď poviem, že nás chráni MIROMAX, s.r.o., tak majú rešpekt. ”

 

Majiteľka stavebnín.

 

Vďaka našim službám sa cítite pred úradmi sebavedomo. Profesionálnu istotu vám dodávajú naši autorizovaní bezpečnostní technici a bezpečnostní technici, ktorí sú prítomní počas všetkých vykonávaných kontrol.

 

Služby

 

Vykonáme vstupnú prehliadku.

 

Naši autorizovaní bezpečnostní technici a bezpečnostní technici za účelom posúdenia stavu bezpečnosti práce na vašom pracovisku vykonajú vstupnú prehliadku.

Následne pre vás vystavia zápis so zistenými skutočnosťami, nedostatkami a opatreniami na odstránenie týchto nedostatkov.

 

Vykonávame kontrolnú činnosť všetkých pracovísk a priestorov.

 

Dokumentácia

 

Vyhotovíme vám PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI PRÁCE pre vaše prevádzky.

Tak isto vykonáme HODNOTENIE NEBEZPEČENSTIEV A POSÚDENIE RIZIKA na vašich pracoviskách a pri vykonávaní pracovných činností z hľadiska BOZP.

Následne navrhneme opatrenia na výrazné zníženie týchto rizík a nebezpečenstiev.Pravidelne vykonávame aktualizáciu dokumentácie BOZP v prípade zmeny právnych predpisov týkajúcich sa BOZP, ako aj v prípade organizačných zmien u vás.

 

2. Výchova a vzdelávanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

 

Vykonávame vstupné aj opakované oboznamovania osobitne pre vedúcich zamestnancov, a osobitne pre ostatných zamestnancov vašej spoločnosti.

 

Autorizovaný bezpečnostný technici a bezpečnostný technici MIROMAX-u vykonávajú školenia vo vašich priestoroch, čím ponúkame pohodlie vám aj vašim zamestnancom.

 

Informácie o odborných školeniach nájdete aj v našom akreditovanom školiacom stredisku.

 

3. Služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stavieb

  

Všetky úlohy zabezpečujeme prostredníctvom vlastných kvalifikovaných zamestnancov.

 

Chystáte sa stavať alebo rekonštruovať objekt alebo budete dodávateľom stavebných prác?

 

V tom prípade potrebujete koordinátora bezpečnosti.

 

Úlohy vyplývajúce zo zákona pre koordinátora bezpečnosti stavby:

 

a) dozerá na plnenie úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

b) vypracúva poprípade aktualizuje Plán BOZP na stavenisku

c) kontroluje používanie OOPP a bezpečný stav pracovných prostriedkov používaných na stavbe

 

V zmysle požiadaviek Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. má stavebník nasledujúce úlohy :

 

a) je povinný písomne poveriť minimálne jedného koordinátora dokumentácie a minimálne jedného koordinátora bezpečnosti pre stavenisko

b) zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie „Plánu BOZP"

c) je povinný písomne nahlásiť začiatok stavebných prác na príslušný Inšpektorát práce

 

4. Školenie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou

 


Každá osoba, ktorá vykonáva prácu, kde jej hrozí pád z výšky, alebo do hĺbky musí byť patrične zaškolená.

 

Takáto odborná spôsobilosť sa dá získať účasťou na školení osôb vykonávajúcich práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

 

Viac informácií o školeniach nájdete v našom akreditovanom školiacom stredisku.

 

MIROMAX, s.r.o. © 1994 - 2015.  Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment, pracovná zdravotná služba vo firmách.

Kurzy, školenia, revízie a predaj protipožiarneho tovaru.

 

KONTAKTY * MAPA * O NÁS