CIVILNÁ OCHRANA

V MIROMAX-e vám pri vzniku mimoriadnej udalosti dokážeme zabezpečiť podstatne nižšie riziko vzniku škôd na majetku ako aj na zdraví vašich zamestnancov, či klientov. Našou úlohou je aby vaši zamestnanci vedeli správne a pohotovo reagovať na danú mimoriadnu udalosť, čím vedia ochrániť zdravie a život na pracovisku nie len sebe.

 

 

Podľa  zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, sú pre právnické a fyzické osoby stanovené povinnosti. Pre prevádzkovateľov, ktorí ohrozujú svojou činnosťou svojich zamestnancov alebo iné osoby, alebo sú ohrozovaní od iných prevádzkovateľov.
 

Za účelom splnenia týchto povinností inštruktori civilnej ochrany MIROMAX-u vykonajú:

 

- vstupný audit za účelom posúdenia stavu civilnej ochrany s vystavením  zápisu so zistenými skutočnosťami a nedostatkami


- vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 


- vedenie, udržiavanie a kontrola dokumentácie civilnej ochrany

 

- školenie zamestnancov a jednotiek civilnej ochrany (viac nájdete v našom akreditovanom školiacom stredisku)

 

Poskytujeme istotu pred úradmi.

 

Naši inštruktori civilnej ochrany sa zúčastňujú na všetkých kontrolách zo strany okresných úradov, obvodných úradov a obcí.

 

Potrebujete poradiť v oblasti civilnej ochrany?

 

Skontaktujte sa s nami pomocou e-mailu, telefonicky alebo si dohodnite osobné stretnutie s našimi inštruktormi civilnej ochrany.

 

MIROMAX, s.r.o. © 1994 - 2015.  Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment, pracovná zdravotná služba vo firmách.

Kurzy, školenia, revízie a predaj protipožiarneho tovaru.

 

KONTAKTY * MAPA * O NÁS