PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

 

Poradenská služba v oblasti pracovnej zdravotnej služby v pracovné dni od 8:00 do 17:00 hodiny.

 

Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.

 

Čo je to pracovná zdravotná služba?

 

Pracovná zdravotná služba hodnotí zdravotné riziká, faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov.

 

Ďalej zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia aj ich možné kombinované účinky na zdravie.

 

Na základe zistených expozícií náš hygienik vypracuje posudok o riziku pre zamestnávateľa.

 

V tomto posudku sú navrhnuté opatrenia na zníženie alebo úplné odstránenie rizika.

Taktiež vypracúva návrhy na zaradenie prác do jednotlivých kategórií z hľadiska zdravotných rizík.

 

Raz za rok a pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce opäť hodnotí zdravotné riziko.

 

Výrazne znížime riziko vzniku úrazov na pracovisku.

 

Zabezpečujeme prevenciu pri možnom vzniku úrazov na pracovisku.

 

Náš hygienik vykonáva dohľad nad faktormi pracovného prostredia a nad stavom  pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie vašich zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie.

 

Ako zistím do ktorej kategórie spadajú moji zamestnanci?

 

Prvá kategória – práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia

 

Druhá kategória – práce, pri ktorých, vzhľadom na riziko, nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia

 

Tretia kategória – práce, pri ktorých je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu

  • práce, pri ktorých nie je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu a na zníženie rizika je potrebné vykonať organizačné opatrenia
  • práce, pri ktorých nie sú ustanovené limity, ale expozícia faktorom práce a pracovného prostredia môže u zamestnanca spôsobiť poškodenie zdravia
  • práce vykonávané v kontrolovanom pásme (nevyhnutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky)

 

Štvrtá kategória – práce, pri ktorých nie je možné znížiť technickými alebo organizačnými opatreniami expozíciu zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň ustanovených limitov

  • práce vykonávané pri činnostiach vedúcich k ožiareniu

 

Do štvrtej kategórie sa len výnimočne a na obmedzený čas, najviac na jeden rok zaraďujú vyššie uvedené práce.

 

Náš odborný hygienik vedie a uchováva evidenciu zamestnancov podľa kategórií prác.

 

Lekárske prehliadky.

 

Úlohou hygienika MIROMAX-u je zabezpečiť vykonanie preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci za účelom posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu.

 

Predkladá lekárovi, ktorý vykonáva lekárske preventívne prehliadky, vo vzťahu k práci, zoznam všetkých zamestnancov, ktorí sa podrobia lekárskej prehliadke, vo vzťahu k práci.

 

Na základe danej lekárskej prehliadky je vyhotovený posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce. Posudok o zdravotnej spôsobilosti sa následne uchováva 20 rokov od skončenia práce.

 

Orgán verejného zdravotníctva

 

Po prehodnotení zdravotného rizika náš hygienik bezodkladne oznámi príslušnému orgánu verejného zdravotníctva každú zmenu podmienok výkonu práce, ktorá by mohla mať vplyv na zvýšenie zdravotného rizika prác zaradených do druhej kategórie a tým na ich zaradenie do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie.

V spolupráci so zamestnávateľom vypracúvame a predkladáme každoročne k 31. decembru príslušnému orgánu verejného zdravotníctva informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce, počet zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci.

 

MIROMAX, s.r.o. © 1994 - 2015.  Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment, pracovná zdravotná služba vo firmách.

Kurzy, školenia, revízie a predaj protipožiarneho tovaru.

 

KONTAKTY * MAPA * O NÁS