Servis požiarnych zariadení

Garantujeme akcieschopnosť všetkých požiarnych zariadení pri vzniku prípadného požiaru, ktoré výrazne znížia možné škody zapríčinené požiarom.

 

1. Hasiace prístroje

 

a) Kontrola  hasiacich prístrojov


Kontrola hasiacich prístrojov sa vykonáva podľa § 21 a § 22 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z najmenej jeden krát za 12 mesiacov, respektíve jeden krát za 24 mesiacov, pokiaľ to udáva výrobca.

 

Kontroly hasiacich prístrojov vykonávame priamo u zákazníka aj s okamžitou výmenou neakcieschopných hasiacich prístrojov za akcieschopné čím znižujeme zákazníkovi náklady súvisiace s nadbytočným skladovaním hasiacich prístrojov.

 

Zákazník nepotrebuje držať na sklade rezervu hasiacich  prístrojov potrebnú k tomu, aby sa neznížila protipožiarna bezpečnosť prevádzky počas doby opráv alebo tlakových skúšok hasiacich prístrojov.

 

b) Tlaková skúška (oprava) hasiacich prístrojov


Opravy, plnenie a takisto aj tlakové skúšky hasiacich prístrojov zabezpečujeme priamo v našej opravárenskej dielni.

.

Sme držitelia oprávnení od viacerých výrobcov:

 

- FLN Neuruppin

- ETS Ostrava

- IBS

- Kovoslužba Titan

- KODRETA Štefanov

- GLORIA

- Tepostop

- Rehas Brno

- Appollonia

- a iné

 

Naplníme aj hasiace prístroje pre profesionálny požiarny šport.

 

Periodicita tlakových skúšok (opráv) hasiacich prístrojov:

 

v prípade poklesu tlaku v hasiacom prístroji

v prípade poškodenia alebo použitia hasiaceho prístroja

každých 5 rokov tlaková skúška nádoby a skúška tesnosti nádoby (každé 3 roky pri vodných a penových hasiacich prístrojoch)

 

Po kontrole hasiacich prístrojoch vyhotovíme správu o kontrole a v prípade opravy hasiaceho prístroja naša spoločnosť vystaví potvrdenie o vykonaní opravy a plnení hasiaceho prístroja.

 

2. Požiarne vodovody

 

Naša spoločnosť vykonáva kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov (požiarne vodovody - hydranty) a to odberné miesta (vonkajšie) ako sú podzemné hydranty, nadzemné hydranty, výtokové stojany a plniace miesta.

 

Ďalej vykonávame kontrolu hadicových zariadení (vnútorné) ako je hadicový naviják či nástenný hydrant.

 

Kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov si musí zabezpečiť podľa §15 ods. 2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z. z. každá právnická a fyzická osoba najmenej raz za 12 mesiacov.

 

Pri kontrole požiarneho vodovodu (hydrantu) sa kontroluje:


- funkčnosť odberných miest a hadicových zariadení
- voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam
- vybavenosť hadicových zariadení predpísaným príslušenstvom
- prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení
- označenie odberných miest a hadicových zariadení
- pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva

 

Ak sa pri kontrole požiarneho vodovodu zistí, že vybavenosť požiarneho vodovodu nie je úplná alebo že nie je dostatočne označený (označenie hadicového navijáku, návod na obsluhu...) naši kontrolóri sú pripravení tieto závady odstrániť.

 

Súčasťou kontroly požiarneho vodovodu je aj tlaková skúška hydrantovej hadice, aby sa zistilo, či nie je poškodená a odoláva skúšobnému tlaku. O tlakovej skúške hadice ako aj o kontrole požiarneho vodovodu vám vyhotovíme správu o kontrole.

 

3. Požiarne uzávery


Dňa 1. januára 2009 nadobudla platnosť vyhláška MVSR č.478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

 

Požiarnym uzáverom sa rozumie:


a) požiarne dvere

b) požiarne okno

c) požiarna klapka

d) dopravníkový uzáver

e) oddeľujúca konštrukcia


Na požiarnom uzávere sa vykonáva:


a) údržba (vykonáva iba výrobca požiarneho uzáveru, ak si vykonávanie údržby vyhradil v prevádzkových predpisoch, alebo bol o jej vykonanie požiadaný vlastníkom, správcom, alebo nájomcom nehnuteľnosti, alebo osoba zodpovedná za údržbu PU1)

 

b) kontrola (vykonáva technik protipožiarnej ochrany)


Údržba požiarneho uzáveru pozostáva z:


a) preventívnej údržby (zabezpečuje udržanie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu)

 

b) opravy (zabezpečuje obnovenie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu)

 

c) prehliadky (overuje vybavenosť požiarneho uzáveru, jeho funkčnosť a zabezpečenie energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov overenia funkčnosti a overenia zabezpečenia dodávky energie alebo hasiacej látky je potrebné neštandardné náradie, jednoúčelová technická pomôcka alebo externý merací prístroj)


Kontrolou požiarneho uzáveru je:


Súbor úkonov pozostávajúci z overovania vybavenosti požiarneho uzáveru, jeho funkčnosti, zabezpečenia energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov nie je potrebná technická podpora (najmenší rozsah kontroly požiarneho uzáveru je uvedený v prílohe č.5 vyhlášky).

 

4. Lehoty - Periódy:


Preventívna údržba:


- vykonáva sa v lehotách určených v prevádzkových pokynoch
- najmenej raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú lehoty


Prehliadka:

- raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu
- bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe požiarneho uzávera a po oprave požiarneho uzávera


Oprava:


- bez zbytočného odkladu po zistení poruchy požiarneho uzávera (oprava sa vykoná vrátane prehliadky)


Kontrola:


Vykonáva sa v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, ak vlastník, správca alebo nájomca neurčil kratšiu lehotu.

MIROMAX, s.r.o. © 1994 - 2015.  Bezpečnosť práce, protipožiarna ochrana, civilná ochrana, environment, pracovná zdravotná služba vo firmách.

Kurzy, školenia, revízie a predaj protipožiarneho tovaru.

 

KONTAKTY * MAPA * O NÁS